Danh sách khách hàng trúng thưởng

Thời gian Họ tên Địa chỉ Sản phẩm trúng thưởng Hình ảnh
Tuần 1 tháng 8 Nguyễn Thị Lưu Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 1 tháng 8 Vũ Thanh Tùng Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tuần 1 tháng 8 An Văn Hiệp Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tháng 7 Danh sách khách hàng trúng thưởng Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh
Tháng 6 Danh sách khách hàng trúng thưởng Hà Nội Care+ Diamond Xem hình ảnh